Februari 2016
Dennenweg 4, 8881 CJ, West-Terschelling
0562-798001
cbsvossersschool@basisonderwijsterschelling.nl
www.basisonderwijsterschelling.nl
 
Welkom op school:
Vanaf deze week komt Kirsten Nieboer wennen op school. De school en de klas is niet nieuw voor Kirsten maar er nu zelf ook zitten is toch wel wat anders. We wensen je een leerzame en gezellige tijd op de Vossersschool.
 
Schoolavond:
Zoals u in de ouderjaarkalender heeft gezien staat de schoolavond gepland op vrijdag 1 april. Bij de planning van dit schooljaar heb ik nooit rekening gehouden met de Fjoertoer die in het weekend van 2 april gepland staat. We hebben besloten om de schoolavond een week te verschuiven naar vrijdagavond 8 april. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn al aan het oefenen, een uitnodiging volgt nog!
 
Schoolkrant:
Het is bijna vakantie en de schoolkrant komt er weer aan. Op www.schoolkrant.frl/cbsvossersschool/ kunt u de belevenissen van de kinderen weer lezen en bekijken. Deze krant wordt steeds aangevuld zodat u eigenlijk iedere week wel kan kijken wat voor nieuws er is.
 
Vakantie:
Komende vrijdag, 26 februari, start de voorjaarsvakantie. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen om 12.00 uur vakantie en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen om 14.00 uur uit.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen een lunchpakket mee krijgen naar school?
 
Vakantie enquête:
Voor de zomervakantie heeft u de mogelijkheid gehad om een vakantie enquête in te vullen. Hiervan is in september de uitslag besproken. Ik mijn beleving en gedachten dacht ik dat ik de uitkomst al in een nieuwsbrief had gepubliceerd. Dit bleek nog iet gebeurd te zijn vandaar dat de uitkomst onderaan deze nieuwsbrief te vinden is. Mijn excuses voor de late terugkoppeling.
 
Nieuwe website:
De website die we nu hebben is al wat oud en niet heel makkelijk te bedienen. In middels is er een nieuwe website in de maak. De nieuwe website is bijna klaar om te publiceren. Wanneer het zover is krijgt u hier natuurlijk bericht over.
 
Deelgroep voor scheidingskinderen.
Een scheiding brengt voor kinderen vaak heel veel emoties, gedachten en
ervaringen mee en dikwijls veroorzaakt dit later problemen. Kinderen laten tijdens of na een scheiding vaak niet zien wat ze voelen of denken, meestal uit loyaliteit of zorg voor de ouders.
Toch is het voor kinderen heel belangrijk dat zij hun gevoelens en gedachten kunnen delen met iemand en hoe fijn is het om dat te doen met iemand die precies weet hoe het kan voelen en die hetzelfde doormaakt?
'Groot en klein verlies' start een deelgroep voor scheidingskinderen, het doel van de deelgroep is:
- Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens.
- Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid.
- Vergroten van communicatiemogelijkheden.
- Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
- Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid
- Uitbreiden en/ of verbeteren van strategieën om om te gaan met het
   verlies.
De deelgroep zal starten voor 2 leeftijdscategorieën (groep 3,4,5 en groep 6,7,8) en bestaat uit een aantal bijeenkomsten.
Een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering behoort tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Spijkerboer via tel.nr 06-22965956 of info@grootenkleinverlies.nl

Verslag bijeenkomst uitslag vakantie enquête Terschelling, 24 september 2015
  
Aanwezig:
CVPOT: Carl Otten (MT), Klasien Broersma (GMR), Hanny Overal( GMR), Annriëtte van
Duyvenbode (MT)
 
OOT: Gerrit Schreuder (MT), Dirk Jan v. Schie( MR), Loes Artz (MT), Clarinde Boersma (GMR),
Roelien Hogerheijde (MR), Esmé Bijlsma (MT), Bineke Smit(GMR), Vanessa Tadic(GMR), Corien
Bijlsma(GMR), Anita van Rees (MT), Renske Peters (GMR), Willy Cupido –de Turck (MT)
 
Prokino: afwezig
 
Ouder werkgroep flexibele vakantieregeling: Pieter Bierman, Femmy Bakker, Erwin v.d. Wal
 
Gemeente: Thom Wietzes
 
NB: als aanwezigen zijn aangegeven de namen die op de presentielijst stonden, mochten er
namen ontbreken dan graag per mail doorgeven aan willyc@basisonderwijsterschelling.nl
 
Algemeen:
Voorzitter: Carl Otten
Presentatie van de enquête: Thom Wietzes
Verslaglegging: Willy Cupido – de Turck
 
De enquête is uitgezet bij ouders van voorschoolse organisatie, scholen PO, school VO en
werknemers PO/VO.
Uitgenodigd voor de voorlichting: werkgroep leden, GMR-en PO en MR VO, directies van de
scholen en Prokino. Op Prokino na zijn alle uitgenodigde geledingen vertegenwoordigd.
 
Doel van de bijeenkomst:
Informeren over de uitslag van de enquête.
Vraag beantwoorden wat de uitslag de aanwezigen zegt en bespreken welke vervolgstappen
gezet moeten worden.
 
61% heeft de enquête ingevuld ingeleverd; dit is een representatief percentage.
De uitslag is uitgesplitst in 6 groepen.
- Ouders PO en Voorschool
- Ouders VO
- Werknemers PO en VO
- Mensen werkzaam in toeristische sector
- Mensen werkzaam in de niet toeristische sector
- Totaaloverzicht
Zie voor de uitslag de toegezonden verwerking van de enquête.
 
 
Extra toelichting bij een aantal vragen:
Vraag 3a en 11: geeft een enigszins vertekend optisch beeld doordat hier uitgegaan wordt van
een verdeling tot 50% in plaats van tot 100%. De staven lijken daardoor verhoudingsgewijs
groter.
 
Vraag 8: bij deze vraag zien we een grote verdeeldheid in mening tussen de verschillende
groepen.
 
Vragenronde voor de toehoorders:
Opmerkingen bij de verschillende vragen:
Bij vraag 3 en 5 is een opmerking gegeven:
- 3: Bij deze vraag wordt geen alternatief gegeven. Dat is dan ook de reden waarom er nog
een uitsplitsing van de mogelijkheden in vraag 3a en 3b gegeven is.
- 5: 1,5 uur meer lesgeven per week, kan volgens de mensen van het VO alleen in het PO,
omdat dit roostertechnisch in het VO niet in te vullen is. Daarnaast moet in het VO in
vakantiedagen gerekend worden en in het PO in lesuren. Het resultaat van VO- ouders
kan, doordat dit niet goed is toegelicht, een vertekend beeld geven.
- 10 e.v. Het stukje tekst dat er tussen staat kan invloed hebben op de wijze waarop deze
vraag beantwoord is door mensen. Er is gekozen om dit erin te zetten, omdat dit ook de
realiteit is.
- Bij diverse vragen kunnen meerdere antwoorden gegeven worden. Als het twee aparte
vragen waren, dan zouden er wellicht andere antwoorden komen. Bv vraag 4 Ja ik vind
het een goed idee als de zomervakantie 5 weken duurt. Nee, ik wil die week niet in
september opnemen. (Nb deze vraag is zo gesteld omdat deze optie de wettelijke
uitzonderingsregel voor de Friese Waddeneilanden betreft)
 
 
 
Wat zegt deze enquête uitslag?
 
 
De uitslag komt veel overeen met die van de vorige enquête.
 
De werkgroep flexibele vakantieregeling geeft aan dat het clubje ondernemers dat problemen
met de huidige vakantieregeling heeft kleiner is dan de groep mensen die werkzaam zijn in de
toeristische sector. Voor dit clubje ondernemers wil deze werkgroep graag iets anders regelen.
Noot: Op dat moment praten we niet over de vakantieregeling, waar deze enquête over gaat
maar over verlof buiten de schoolvakanties om. Dat is niet het punt waarover mensen in de
enquête bevraagd zijn.
In het kort is aangehaald hoe het huidige beleid in het omgaan met dit verlof ontstaan is. Het
grote aantal verlofaanvragen in het verleden maakte dat het onderwijskundig organisatorisch
onhaalbaar werd om in het huidige onderwijssysteem verantwoord onderwijs te geven aan
groepen kinderen waarbij iedere keer verschillende kinderen wegens verlof afwezig ware. Deze
kinderen moesten vervolgens na het verlof weer bijgespijkerd worden, waardoor ook de overige
kinderen onvoldoende aandacht konden krijgen enz. Daarbij kwam dat menigeen ‘misbruik’
maakte van de mogelijkheid om verlof aan te vragen; daar vervolgens controle op uitgeoefend is
en dat er toe geleid heeft dat de regels strakker gehanteerd worden.
Binnen bestuur en directies is begrip voor de ouders die hier problemen mee hebben. Echter op
dit moment met het onderwijssysteem waar nu in gewerkt wordt, gaan wij niet tornen aan deze
regels. Wel willen we samen bekijken en bespreken hoe we dmv een flexibele vorm van de
vakantieregeling iedereen wat tegemoet kunnen komen.
 
 
De toeristische sector is als een aparte groep in kaart gebracht, omdat vanuit deze groep de
grootste bezwaren tegen de huidige vakantieregeling komen.
Opvallende scores daarbij zijn:
- Vraag 5: Ik vind het een goed idee als kinderen per week 1.5 uur extra naar school gaan om
zo 1 week extra per jaar vakantie te creëren in een door de school te bepalen week. De
groep die dit een goed idee vindt is bijna even groot als de groep die dit geen goed idee
vindt.
- Vraag 8: Mijn voorkeur gaat uit naar 1 week herfstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie en
daarnaast een keuzeweek waarbij ik aan het begin van het schooljaar 1 vakantieweek kies
uit 4 aangewezen weken (in oktober, of januari, of maart of mei).
De helft van de mensen werkzaam in de toeristische sector heeft deze voorkeur,
tegenover 35% die het hier niet mee eens is.
- Vraag 12: Ik heb het liefst dat alle vakanties op Terschelling samenvallen met de
noordelijke regio. 20% vindt die niet zo. Opvallend veel mensen geven hierbij geen
mening als antwoord.
 
Volgens de werkgroep flexibele vakantieregeling is de uitslag duidelijk, het is een goede enquête;
alleen daar wordt niet iedereen mee geholpen.
 
 
Vraag 8: Uit de enquête blijkt dat werknemers hier niet blij mee zijn. Mondeling wordt toegelicht
dat zij dit organisatorisch erg lastig vinden en zich afvragen of dit werkbaar is voor de groepen.
 
 
Vervolgstappen:
- er wordt nog een uitsplitsing gemaakt waardoor onderscheid gemaakt kan worden in de
uitkomst van de mensen uit de toeristische sector die zelf ondernemer zijn en de
uitkomst van de mensen uit de toeristische sector, die werknemer binnen deze sector
zijn. Actie: T. Wietzes
 
- De gezamenlijke directeuren/besturen gaan nader onderzoek doen of het wettelijk
mogelijk is om 1 week in het jaar, die elders vandaan komt, flexibel in te zetten in een
andere week.
Dit wordt zowel intern als extern onderzocht, waarbij gekeken wordt naar hoe dit intern
organisatorisch kan werken en of wij hiervoor toestemming krijgen van het ministerie.
Actie: Directeur/bestuurders
 
Nb: Het kan zijn dat er voor VO iets anders uit komt dan voor het PO
 
- Voor de herfstvakantie moet de vakantieregeling 2016-2017 vastgesteld worden. Het
gaat niet lukken om daarbij rekening te houden met eventuele nieuwe afspraken.
Actie: Besturen/advisering GMR PO en MR VO
 
 
De werkgroep flexibele vakantieregeling geeft een compliment voor de openheid.
 
Tzt zal de uitkomst van de te onderzoeken punten met dezelfde genodigden besproken worden.
 
 
30-09-2015 WC